പുന്നമടയില്‍ ജലോത്സവം....

വള്ളംകളിപ്പോരില്‍ പുന്നമട...ജലരാജാക്കന്‍മാര്‍ കച്ചമുറുക്കി അങ്കത്തിനിറങ്ങിയപ്പോള്‍ പുന്നമടയില്‍ തുഴയുദ്ധം......നെഹ്റുട്രോഫി ജലോത്സവ ദിനത്തില്‍ ആലപ്പുഴ പുന്നമടയില്‍ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകള്‍. ചിത്രങ്ങള്‍: സി.ബിജു, വി.പി.ഉല്ലാസ്

13Aug-C-Biju18.jpg
പുന്നമടയില്‍ ജലോത്സവം....
13Aug-C-Biju19.jpg
പുന്നമടയില്‍ ജലോത്സവം....
13Aug-C-Biju1a.jpg
പുന്നമടയില്‍ ജലോത്സവം....
13Aug-C-Biju3.jpg
പുന്നമടയില്‍ ജലോത്സവം....
13Aug-C-Biju4.jpg
പുന്നമടയില്‍ ജലോത്സവം....
13Aug-C-Biju5.jpg
പുന്നമടയില്‍ ജലോത്സവം....
13Aug-C-Biju6.jpg
പുന്നമടയില്‍ ജലോത്സവം....
13Aug-C-Biju8.jpg
പുന്നമടയില്‍ ജലോത്സവം....
13Aug-C-Biju9.jpg
പുന്നമടയില്‍ ജലോത്സവം....
13Aug-C-Biju10.jpg
പുന്നമടയില്‍ ജലോത്സവം....
13Aug-C-Biju11.jpg
പുന്നമടയില്‍ ജലോത്സവം....
13Aug-C-Biju12.jpg
പുന്നമടയില്‍ ജലോത്സവം....
13Aug-C-Biju13.jpg
പുന്നമടയില്‍ ജലോത്സവം....
13Aug-C-Biju14.jpg
പുന്നമടയില്‍ ജലോത്സവം....
13Aug-C-Biju15.jpg
പുന്നമടയില്‍ ജലോത്സവം....
13Aug-C-Biju16.jpg
പുന്നമടയില്‍ ജലോത്സവം....
13Aug-C-Biju17.jpg
പുന്നമടയില്‍ ജലോത്സവം....
13Aug-ullas4.jpg
പുന്നമടയില്‍ ജലോത്സവം....
13Aug-ullas5.jpg
പുന്നമടയില്‍ ജലോത്സവം....
13Aug-ullas6.jpg
പുന്നമടയില്‍ ജലോത്സവം....
13Aug-ullas7.jpg
പുന്നമടയില്‍ ജലോത്സവം....
IMG_1605.jpg
പുന്നമടയില്‍ ജലോത്സവം....
IMG_1693.jpg
പുന്നമടയില്‍ ജലോത്സവം....
IMG_1776.jpg
പുന്നമടയില്‍ ജലോത്സവം....
IMG_1843.jpg
പുന്നമടയില്‍ ജലോത്സവം....
13Aug-ullas1.jpg
പുന്നമടയില്‍ ജലോത്സവം....
13Aug-ullas2.jpg
പുന്നമടയില്‍ ജലോത്സവം....