ചെണ്ടുമല്ലി പാടത്തെ ക്യാംപസ് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍മാര്‍

തൃശൂര്‍ കുട്ടനല്ലൂരിലെ ചെണ്ടുമല്ലി പാടത്ത് ജില്ലയിലെ 18 കോളേജിലെ മാതൃഭൂമി ക്യാംപസ് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍മാര്‍ ഒത്തുകൂടിയപ്പോള്‍. എം. വി സിനോജ്, ഫിലിപ്പ് ജേക്കബ് എന്നിവര്‍ പകര്‍ത്തിയ ദൃശ്യങ്ങള്‍

 

ona 1.jpg
ചെണ്ടുമല്ലി പാടത്തെ ക്യാംപസ് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍മാര്‍
ona 3.jpg
ചെണ്ടുമല്ലി പാടത്തെ ക്യാംപസ് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍മാര്‍
ona 4.jpg
ചെണ്ടുമല്ലി പാടത്തെ ക്യാംപസ് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍മാര്‍
ona 5.jpg
ചെണ്ടുമല്ലി പാടത്തെ ക്യാംപസ് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍മാര്‍
ona 6.jpg
ചെണ്ടുമല്ലി പാടത്തെ ക്യാംപസ് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍മാര്‍
ona 7.jpg
ചെണ്ടുമല്ലി പാടത്തെ ക്യാംപസ് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍മാര്‍
ona 8.jpg
ചെണ്ടുമല്ലി പാടത്തെ ക്യാംപസ് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍മാര്‍
ona 9.jpg
ചെണ്ടുമല്ലി പാടത്തെ ക്യാംപസ് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍മാര്‍
ona 10.jpg
ചെണ്ടുമല്ലി പാടത്തെ ക്യാംപസ് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍മാര്‍
ona 11.jpg
ചെണ്ടുമല്ലി പാടത്തെ ക്യാംപസ് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍മാര്‍
ona 12.jpg
ചെണ്ടുമല്ലി പാടത്തെ ക്യാംപസ് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍മാര്‍
online9.jpg
ചെണ്ടുമല്ലി പാടത്തെ ക്യാംപസ് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍മാര്‍
online10.jpg
ചെണ്ടുമല്ലി പാടത്തെ ക്യാംപസ് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍മാര്‍
online11.jpg
ചെണ്ടുമല്ലി പാടത്തെ ക്യാംപസ് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍മാര്‍
online12.jpg
ചെണ്ടുമല്ലി പാടത്തെ ക്യാംപസ് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍മാര്‍
online13.jpg
ചെണ്ടുമല്ലി പാടത്തെ ക്യാംപസ് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍മാര്‍
online14.jpg
ചെണ്ടുമല്ലി പാടത്തെ ക്യാംപസ് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍മാര്‍
online16.jpg
ചെണ്ടുമല്ലി പാടത്തെ ക്യാംപസ് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍മാര്‍