ആര്‍പ്പോയ്.... ഓണം വന്നേ....

എറണാകുളം സെന്റ് തെരേസാസിലെ ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍. ചിത്രങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തിയത് ബി. മുരളീകൃഷ്ണന്‍

1.jpg
ആര്‍പ്പോയ്.... ഓണം വന്നേ....
4.jpg
ആര്‍പ്പോയ്.... ഓണം വന്നേ....
5.jpg
ആര്‍പ്പോയ്.... ഓണം വന്നേ....
6.jpg
ആര്‍പ്പോയ്.... ഓണം വന്നേ....
7.jpg
ആര്‍പ്പോയ്.... ഓണം വന്നേ....
8.jpg
ആര്‍പ്പോയ്.... ഓണം വന്നേ....
9.jpg
ആര്‍പ്പോയ്.... ഓണം വന്നേ....
10.jpg
ആര്‍പ്പോയ്.... ഓണം വന്നേ....
11.jpg
ആര്‍പ്പോയ്.... ഓണം വന്നേ....
12.jpg
ആര്‍പ്പോയ്.... ഓണം വന്നേ....
13.jpg
ആര്‍പ്പോയ്.... ഓണം വന്നേ....
14.jpg
ആര്‍പ്പോയ്.... ഓണം വന്നേ....