ഗോപാല്‍ സ്വാമി ബേട്ടയില്‍ പൂക്കള്‍ വിരിയുമ്പോള്‍

കര്‍ണ്ണാടകത്തിലെ ഗുണ്ടല്‍പേട്ടിനു സമീപം ഗോപാല്‍ സ്വാമി ബേട്ടയില്‍ പൂവിരിയുന്ന കാലം കേരളത്തിലെ ഓണ വിപണി ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള പൂ കൃഷിയും വിപണനവും കാലങ്ങളായുള്ള പ്രത്യേകതയാണ്. പൂപ്പാടങ്ങള്‍ കാഴ്ചക്കാര്‍ക്ക് വിരുന്നൊരുക്കുമ്പോള്‍ അത് കാണാനും ചിത്രങ്ങള്‍ പകര്‍ത്താനുമെത്തുന്ന സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണവും കൂടുന്നു.

ചിത്രങ്ങള്‍: ജെ.ഫിലിപ്പ്‌

gun-1.jpg
ഗോപാല്‍ സ്വാമി ബേട്ടയില്‍ പൂക്കള്‍ വിരിയുമ്പോള്‍
gun-2.jpg
ഗോപാല്‍ സ്വാമി ബേട്ടയില്‍ പൂക്കള്‍ വിരിയുമ്പോള്‍
gun-3.jpg
ഗോപാല്‍ സ്വാമി ബേട്ടയില്‍ പൂക്കള്‍ വിരിയുമ്പോള്‍
gun-4.jpg
ഗോപാല്‍ സ്വാമി ബേട്ടയില്‍ പൂക്കള്‍ വിരിയുമ്പോള്‍
gun-5.jpg
ഗോപാല്‍ സ്വാമി ബേട്ടയില്‍ പൂക്കള്‍ വിരിയുമ്പോള്‍
gun-6.jpg
ഗോപാല്‍ സ്വാമി ബേട്ടയില്‍ പൂക്കള്‍ വിരിയുമ്പോള്‍
gun-7.jpg
ഗോപാല്‍ സ്വാമി ബേട്ടയില്‍ പൂക്കള്‍ വിരിയുമ്പോള്‍
gun-8.jpg
ഗോപാല്‍ സ്വാമി ബേട്ടയില്‍ പൂക്കള്‍ വിരിയുമ്പോള്‍
gun-9.jpg
ഗോപാല്‍ സ്വാമി ബേട്ടയില്‍ പൂക്കള്‍ വിരിയുമ്പോള്‍
gun-10.jpg
ഗോപാല്‍ സ്വാമി ബേട്ടയില്‍ പൂക്കള്‍ വിരിയുമ്പോള്‍
gun-11.jpg
ഗോപാല്‍ സ്വാമി ബേട്ടയില്‍ പൂക്കള്‍ വിരിയുമ്പോള്‍
gun-12.jpg
ഗോപാല്‍ സ്വാമി ബേട്ടയില്‍ പൂക്കള്‍ വിരിയുമ്പോള്‍
gun-13.jpg
ഗോപാല്‍ സ്വാമി ബേട്ടയില്‍ പൂക്കള്‍ വിരിയുമ്പോള്‍
gun-14.jpg
ഗോപാല്‍ സ്വാമി ബേട്ടയില്‍ പൂക്കള്‍ വിരിയുമ്പോള്‍
gun-15.jpg
ഗോപാല്‍ സ്വാമി ബേട്ടയില്‍ പൂക്കള്‍ വിരിയുമ്പോള്‍
gun-16.jpg
ഗോപാല്‍ സ്വാമി ബേട്ടയില്‍ പൂക്കള്‍ വിരിയുമ്പോള്‍
gun-17.jpg
ഗോപാല്‍ സ്വാമി ബേട്ടയില്‍ പൂക്കള്‍ വിരിയുമ്പോള്‍
gun-18.jpg
ഗോപാല്‍ സ്വാമി ബേട്ടയില്‍ പൂക്കള്‍ വിരിയുമ്പോള്‍
gun-19.jpg
ഗോപാല്‍ സ്വാമി ബേട്ടയില്‍ പൂക്കള്‍ വിരിയുമ്പോള്‍
gun-20.jpg
ഗോപാല്‍ സ്വാമി ബേട്ടയില്‍ പൂക്കള്‍ വിരിയുമ്പോള്‍
gun-21.jpg
ഗോപാല്‍ സ്വാമി ബേട്ടയില്‍ പൂക്കള്‍ വിരിയുമ്പോള്‍
gun-22.jpg
ഗോപാല്‍ സ്വാമി ബേട്ടയില്‍ പൂക്കള്‍ വിരിയുമ്പോള്‍
gun-23.jpg
ഗോപാല്‍ സ്വാമി ബേട്ടയില്‍ പൂക്കള്‍ വിരിയുമ്പോള്‍