കളര്‍ഫുള്ളാണ് ക്യാംപസിന്റെ ഓണം...

ഏത് കാലത്തും ഓണം തകര്‍ത്ത് ആഘോഷിക്കുന്നത് ക്യാംപസുകളാണ്. യുവത്വത്തിന്റെ ഊര്‍ജ്ജവും കൗമാരത്തിനും നിറക്കൂട്ടുകളും ചേരുന്ന കലാലയങ്ങളിലെ ഓണം ശരിക്കുമൊരു ഉത്സവമാണ്. കേരളീയവസ്ത്രങ്ങളില്‍ തിളങ്ങിയും, ഓണക്കളികളില്‍ മുഴുകിയും, ക്ലാസ്സ് മുറികളില്‍ പൂക്കളമിട്ടും എല്ലാ കലാലയങ്ങളും ഓണം ഗംഭീരമായി കൊണ്ടാടുന്നു....

കോട്ടയം സി.എം.എസ് കോളേജിലെ 2017-ലെ ഓണാഘോഷങ്ങള്‍ മാതൃഭൂമി ക്യാമറമാന്‍ രാഗേഷ് വാസുദേവന്റെ ക്യാമറക്കണ്ണിലൂടെ കാണാം...

cms.jpg
കളര്‍ഫുള്ളാണ് ക്യാംപസിന്റെ ഓണം...
cms-1.jpg
കളര്‍ഫുള്ളാണ് ക്യാംപസിന്റെ ഓണം...
cms3.jpg
കളര്‍ഫുള്ളാണ് ക്യാംപസിന്റെ ഓണം...
cms4.jpg
കളര്‍ഫുള്ളാണ് ക്യാംപസിന്റെ ഓണം...
cms5.jpg
കളര്‍ഫുള്ളാണ് ക്യാംപസിന്റെ ഓണം...
cms6.jpg
കളര്‍ഫുള്ളാണ് ക്യാംപസിന്റെ ഓണം...
cms7.jpg
കളര്‍ഫുള്ളാണ് ക്യാംപസിന്റെ ഓണം...
cms8.jpg
കളര്‍ഫുള്ളാണ് ക്യാംപസിന്റെ ഓണം...
cms9.jpg
കളര്‍ഫുള്ളാണ് ക്യാംപസിന്റെ ഓണം...
cms10.jpg
കളര്‍ഫുള്ളാണ് ക്യാംപസിന്റെ ഓണം...
cms11.jpg
കളര്‍ഫുള്ളാണ് ക്യാംപസിന്റെ ഓണം...
cms12.jpg
കളര്‍ഫുള്ളാണ് ക്യാംപസിന്റെ ഓണം...
cms14.jpg
കളര്‍ഫുള്ളാണ് ക്യാംപസിന്റെ ഓണം...
cms15.jpg
കളര്‍ഫുള്ളാണ് ക്യാംപസിന്റെ ഓണം...
cms16.jpg
കളര്‍ഫുള്ളാണ് ക്യാംപസിന്റെ ഓണം...
cms17.jpg
കളര്‍ഫുള്ളാണ് ക്യാംപസിന്റെ ഓണം...
cms18.jpg
കളര്‍ഫുള്ളാണ് ക്യാംപസിന്റെ ഓണം...
cms19.jpg
കളര്‍ഫുള്ളാണ് ക്യാംപസിന്റെ ഓണം...
cms20.jpg
കളര്‍ഫുള്ളാണ് ക്യാംപസിന്റെ ഓണം...
cms21.jpg
കളര്‍ഫുള്ളാണ് ക്യാംപസിന്റെ ഓണം...
cms22.jpg
കളര്‍ഫുള്ളാണ് ക്യാംപസിന്റെ ഓണം...
cms23.jpg
കളര്‍ഫുള്ളാണ് ക്യാംപസിന്റെ ഓണം...