കാവല്‍ മാലാഖമാരേ കണ്ണടയ്ക്കരുതേ
താഴേയീ പുല്‍ത്തൊട്ടിലില്‍ രാജരാജന്‍ മയങ്ങുന്നു (കാവല്‍ മാലാഖമാരേ..)

ഉണ്ണി ഉറങ്ങ് ഉണ്ണി ഉറങ്ങ് ഉണ്ണി ഉറങ്ങുറങ്ങ്


തളിരാര്‍ന്ന പൊന്‍മേനി നോവുമേ
കുളിരാര്‍ന്ന വൈക്കോലിന്‍ തൊട്ടിലല്ലേ (2)
സുഖ സുഷുപ്തി പകര്‍ന്നീടുവാന്‍ നാഥനു ശയ്യയൊരുക്കൂ (2)


(കാവല്‍ മാലാഖമാരേ...)


ഉണ്ണി ഉറങ്ങ് നീലനിലാമലര്‍ മേയുന്ന ശാരോന്‍

താഴ് വര തന്നിലെ പനിനീര്‍ പൂവേ(2)
തേന്‍ തുളുമ്പും ഇതളുകളായ്
തൂവല്‍ കിടക്കയൊരുക്കൂ (2)

(കാവല്‍ മാലാഖമാരേ..)

ഉണ്ണി ഉറങ്ങ്..

ജോര്‍ദാന്‍ നദിക്കരെ നിന്നണയും
പൂന്തേന്‍ മണമുള്ള കുഞ്ഞിക്കാറ്റേ(2)
പുല്‍കിയുണര്‍ത്തല്ലേ നാഥനുറങ്ങട്ടെ
പരിശുദ്ധ രാത്രിയല്ലേ (2)
(കാവല്‍ മാലാഖമാരേ..)