ഹാവിഷ്ണുവിന്റെ എട്ടാം അവതാരമാണ് ശ്രീ കൃഷ്ണനെന്നാണ് വിശ്വാസം. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ എട്ടു ഗോപാലങ്ങളും ജപ ഫലങ്ങളും ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു. ഉറച്ച ഭക്തിയോടെയും വിശ്വാസത്തോടെയും ജപിച്ചാല്‍ ഫലം നിശ്ചയമാണ്.


1, ആയുര്‍ ഗോപാലം

 
ദേവകീസുത ഗോവിന്ദ വാസുദേവ ജഗല്‍പതേ/ 
ദേഹിമേ ശരണം കൃഷ്ണ ത്വാമഹം ശരണം ഗത:// 

ദേവകിയുടെയും വസുദേവരുടെയും പുത്രനും ജഗത്പതിയുമായ അല്ലയോ ഗോവിന്ദാ/ കൃഷ്ണ! ഞാന്‍ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് ശരണം നല്‍കിയാലും. 
ഫലം:ദീര്‍ഘായുസ്സ്.

2, സന്താന ഗോപാലം

ദേവകീസുത ഗോവിന്ദ വാസുദേവ ജഗത്പതേ 
ദേഹിമേ തനയം കൃഷ്ണ ത്വാമഹം ശരണം ഗത:

ദേവകിയുടെയും വസുദേവരുടെയും പുത്രനും ജഗത്പതിയുമായ അല്ലയോ ഗോവിന്ദാ/ കൃഷ്ണ! ഞാന്‍ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് പുത്രനെ നല്‍കിയാലും. ഫലം: സന്താന ലബ്ധി.

3, രാജഗോപാലം 

കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മഹായോഗിന്‍ ഭക്താ നാമ ഭയംകര 
ഗോവിന്ദ പരമാനന്ദ സര്‍വ്വം മേ വശമാനായ

മഹായോഗിയും ഭക്തന്മാര്‍ക്ക് അഭയം നല്‍കുന്നവനും ഗോവിന്ദനും പരമാനന്ദ രൂപിയുമായ അല്ലയോ കൃഷ്ണാ! എല്ലാം എനിക്ക് അധീനമാകട്ടെ. ഫലം: സമ്പല്‍ സമൃദ്ധി, വശ്യം.

4, ദാശാക്ഷരീ ഗോപാലം 

ഗോപീ ജന വല്ലഭായ സ്വാഹ 

ഗോപീ ജനങ്ങളുടെ നാഥനായി കൊണ്ട് സമര്‍പ്പണം ഫലം : അഭീഷ്ടസിദ്ധി

5, വിദ്യാ ഗോപാലം 

കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ സര്‍വജ്ഞ്ത്വം പ്രസീദമേ
രമാ രമണ വിശ്വേശ വിദ്യാമാശു പ്രായച്ഛമേ 

പാപനാശിനിയും ലക്ഷ്മീപതിയും ലോകനാഥനും സര്‍വജ്ഞനുമായ അല്ലയോ കൃഷ്ണാ എനിക്ക് വേഗത്തില്‍ വിദ്യ നല്‍കിയാലും. ഫലം : വിദ്യാലാഭം.

6, ഹയഗ്രീവ ഗോപാലം 

ഉദ്ഗിരിത് പ്രണവോദ്ഗീത സര്‍വവാഗീശ്വരേശ്വര 
സര്‍വവേദമയ! ചിന്ത്യ! സര്‍വ്വം ബോധയ ബോധയ 

പ്രണവമാകുന്ന ഉദ്ഗീഥനം ഉരുവിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനേ! എല്ലാ അറിവുകളുടെയും അധിപതേ! എല്ലാ വേദങ്ങളോടും കൂടിയവനേ! ധ്യാനിക്കേണ്ടവനേ! എല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരിക. ഫലം : സര്‍വവിജ്ഞാന ലബ്ധി.

7, മഹാബല ഗോപാലം 

നമോ വിഷ്ണവേ സുരപതയേ 
മഹാബലായ സ്വാഹ 

സുരപതിയും മഹാബല ശാലിയും ദേവ രാജാവുമായ വിഷ്ണുവിന് നമസ്‌കാരം സമര്‍പ്പണം.  ഫലം : ശക്തി വര്‍ദ്ധന.

8, ദ്വാദശാക്ഷര ഗോപാലം 

ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ 

ഭഗവാനായ ശ്രീ കൃഷ്ണനായി കൊണ്ട് നമസ്‌കാരം. ഫലം: ചതുര്‍വിധ പുരുഷാര്‍ത്ഥ ലബ്ധി