നവരാത്രി ആഘോഷവേളയിൽ കൊല്ലൂർ ശ്രീ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഒരു വെർച്യുൽ യാത്ര.

https://www.p4panorama.com/panos/Mookambika/