ചിദാനന്ദ രൂപഃ ശിവോഹം ശിവോഹം- നിര്‍വാണ ശതകം


ശിവോഹം ശിവോഹം, ശിവോഹം ശിവോഹം, ശിവോഹം ശിവോഹം

മനോ ബുധ്യഹങ്കാര ചിത്താനി നാഹം
ന ച ശ്രോത്ര ജിഹ്വാ ന ച ഘ്രാണനേത്ര
ന ച വ്യോമ ഭൂമിര്‍ ന തേജോ ന വായുഃ
ചിദാനന്ദ രൂപഃ ശിവോഹം ശിവോഹം

ന ച പ്രാണ സംജ്ഞോ ന വൈപംച വായുഃ
ന വാ സപ്തധാതുര്‍ ന വാ പഞ്ച കോശാഃ
നവാക്പാണി പാദൗ ന ചോപസ്ഥ പായൂ
ചിദാന്ദ രൂപഃ ശിവോഹം ശിവോഹം

ന മേ ദ്വേഷരാഗൗ ന മേ ലോഭമോഹോ
മദോ നൈവ മേ നൈവ മാത്സര്യഭാവഃ
ന ധര്‍മോ ന ചാര്‍ധോ ന കാമോ ന മോക്ഷഃ
ചിദാന്ദ രൂപഃ ശിവോഹം ശിവോഹം

ന പുണ്യം ന പാപം ന സൗഖ്യം ന ദുഃഖം
ന മന്ത്രോ ന തീര്‍ത്ഥം ന വേദാ ന യജ്ഞഃ
അഹം ഭോജനം നൈവ ഭോജ്യം ന ഭോക്താ
ചിദാന്ദ രൂപഃ ശിവോഹം ശിവോഹം

ന മൃത്യുര്‍ ന ശങ്കാ ന മേ ജാതി ഭേദഃ
പിതാ നൈവ മേ നൈവ മാതാ ന ജന്മ
ന ബന്ധുര്‍ ന മിത്രം ഗുരുര്‍നൈവ ശിഷ്യഃ
ചിദാന്ദ രൂപഃ ശിവോഹം ശിവോഹം

അഹം നിര്‍വികല്‌പോ നിരാകാര രൂപോ
വിഭൂത്വാച്ച സര്‍വത്ര സര്‍വേന്ദ്രിയാണാം
ന വാ ബന്ധനം നൈവ മുക്തി ന ബന്ധഃ
ചിദാന്ദ രൂപഃ ശിവോഹം ശിവോഹം

ശിവോഹം ശിവോഹം, ശിവോഹം ശിവോഹം, ശിവോഹം ശിവോഹം

അര്‍ത്ഥം