ഹിന്ദുഭവനങ്ങളില്‍ സന്ധ്യാ നേരങ്ങളില്‍ നിലവിളക്ക് തെളിയിക്കുന്ന ആചാരം കാലങ്ങളായി ആചരിച്ചുവരുന്നു. എന്താണ് നിലവിളക്കെന്നും എങ്ങനെ നിലവിളക്ക് തെളിയിക്കണമെന്നും പലരും അറിഞ്ഞിരിക്കാന്‍ വഴിയില്ല. നിലവിളക്കിനെപ്പറ്റി ഇതാ ചില യാഥാര്‍ഥ്യങ്ങള്‍.

നിലവിളക്കിന് മൂന്നുഭാഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് കാണാം. ഇതില്‍ നിലവിളക്കിന്റെ അടിഭാഗം ബ്രഹ്മാവിനെയും നിലവിളക്കിന്റെ തണ്ട് 
വിഷ്ണുവിനെയും നിലവിളക്കിന്റെ മുകള്‍ ഭാഗം ശിവനെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് വിശ്വാസം. നിലവിളക്കില്‍ എണ്ണ ഒഴിക്കമ്പോള്‍ അത് വിഷ്ണുവിനെ പ്രതിനിധാകരിക്കുന്നു. അതിലേക്ക് തിരി വയ്ക്കുന്നതോടെ ശിവനേയുമാണ് അവിടെ എത്തിക്കുന്നത്. 

നിലവിളക്കിന്റെ നാളം ലക്ഷ്മി ദേവിയേയും അതിന്റെ പ്രകാശം അറിവിന്റെയും വിദ്യയുടെയുടെയും അധിഷ്ഠാന ദേവതയായ സരസ്വതിയേയും നിലവിളക്കിന്റെ നാളത്തിലെ ചൂട് പാര്‍വ്വതി ദേവിയേയുമാണ് കുറിക്കുന്നത്. പഞ്ഞി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ തിരിയാണ് നിലവിളക്ക് തെളിയിക്കാന്‍ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത്. 

ചുവപ്പ് തിരിയില്‍ നിലവിളക്ക് കത്തിച്ചാല്‍ വിവാഹ തടസ്സം നീങ്ങുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. മഞ്ഞ തിരിയില്‍ നിലവിളക്ക് കത്തിച്ചാല്‍ മാനസ്സിക ദുഃഖങ്ങള്‍ അകന്നുപോകുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. 

ഇനി വിളക്ക് കൊളുത്തുന്ന ദിക്കിനനുസരിച്ചും ലഭിക്കുന്ന ഫലങ്ങളിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. 

കിഴക്ക് ദിക്ക് നോക്കി നിലവിളക്ക് കത്തിച്ചാല്‍ ദുഃഖങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. പടിഞ്ഞാറ് ദിക്ക് നോക്കി നിലവിളക്ക് കത്തിച്ചാല്‍ കടബാധ്യത തീരും. വടക്ക് ദിക്ക് നോക്കി നിലവിളക്ക് കത്തിച്ചാല്‍ സമ്പത്ത് വര്‍ദ്ധിക്കും. എന്നാല്‍  തെക്ക് ദിക്ക് നോക്കി നിലവിളക്ക് കത്തിക്കാന്‍ പാടില്ലെന്നും ശാസ്ത്രവിധിയുണ്ട്. 

ഒറ്റതിരിയിട്ട ദീപം മഹാവ്യാധിയേയും രണ്ടു തിരിയിട്ട ദീപം ധനലാഭത്തേയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.  മൂന്നു തിരിയിട്ട ദീപം എന്തിനെ അജ്ഞതയേയും നാല് തിരിയിട്ട ദീപം ദാരിദ്ര്യത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അഞ്ച് തിരിയിട്ട ദീപം
ദുരിതങ്ങളൊഴിഞ്ഞ സൌഖ്യ (ഐശ്വര്യം)ത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. 

Content Highlights: how to light Nilaviakku