നിങ്ങളുടെ വോട്ട് ആര്‍ക്ക്?
വെല്ലുവിളികൾ മറികടന്നവർ വിവാദങ്ങൾ അതിജീവിച്ചവർ വിജയം വെട്ടിപ്പിടിച്ചവർ മുഖം തിരിക്കാതെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിനടന്നവർ ഇവർ. തിരഞ്ഞെടുക്കാം ആ കരുത്തുറ്റ സ്ത്രീത്വത്തെ...