മാതൃദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ഹ്രസ്വ ചിത്രം - അമ്മ