എത്ര ഉയരത്തിലെത്തിയാലും എത്ര പ്രായമായാലും അമ്മക്ക് മുമ്പി്ല്‍ ഞാനിന്നും ഒരു കുഞ്ഞുതന്നെ