കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് എം.
കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് ജേക്കബ്.
കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് സെക്കുലര്‍.
കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് ബാലകൃഷ്ണപിള്ള വിഭാഗം.
കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് പി.സി.തോമസ് വിഭാഗം.
കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് സ്‌കറിയാ തോമസ് വിഭാഗം.
ജനാധിപത്യ കേരള കോണ്‍ഗ്രസ്.