മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്ട്ര അക്ഷരോത്സവത്തില്‍ എം.പി.വീരേന്ദ്രകുമാര്‍ നടത്തിയ പ്രഭാഷണം