മാതൃഭൂമി സാഹിത്യപുരസ്‌കാരചടങ്ങില്‍ നടത്തിയ പ്രഭാഷണം