ആലപ്പുഴയില്‍ പുതിയ മാതൃഭൂമി ബുക്സ്റ്റാളിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് എം.പി.വീരേന്ദ്രകുമാര്‍ നടത്തിയ പ്രഭാഷണം