സംഗീതസംവിധായകന്‍
കണ്ണീരും സ്വപ്‌നങ്ങളും, ജീവിതേശ്വരിക്കേകുവാന്‍