സംവിധായകന്‍, ഗാനരചയിതാവ്
ഹൃദയസരസ്സിലെ, എന്‍മന്ദഹാസം