ജമേഷ് കോട്ടക്കല്‍
ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍
സംഗീതമേ അമരസല്ലാപമേ