രചന : കവിപ്രദീപ്, സംഗീതം : സി. രാമചന്ദ്ര, ഗായിക : ലതാമങ്കേഷ്‌കര്‍


കൂടുതല്‍