രചന കവിപ്രദീപ്
സംഗീതം സി. രാമചന്ദ്ര
ഗായിക ലതാമങ്കേഷ്‌കര്‍


ഏ മേരെ വതന്‍ കെ ലോഗോ...


ഏ മേരെ വതന്‍ കെ ലോഗോ
തും ഖൂബ് ലഗാ ലോ നാരാ
യെ ശുഭ് ദിന്‍ ഹൈ ഹം സബ്കാ
ലഹ്‌രാ ലോ തിരംഗാ പ്യാര
പര്‍ മത് ഭൂലോ സീമാപര്‍
വീരോം നെ ഹൈം പ്രാണ്‍ ഗംവായെ
കുഛ് യാദ് ഉന്‍ഹെം ദി കര്‍ ലോ
ജോ ലൗട്ട് കെ ഘര്‍ ന ആയെ
ഏ മേരെ വതന്‍ കെ ലോഗോ
ജരാ ആംഖ് മെ ഭര്‍ ലോ പാനി
ജോ ശഹീദ് ഹുയെ ഹൈം ഉന്‍കി
ജരാ യാദ് കരോ കുര്‍ബാനി
തും ഭൂല്‍ ന ജാവോ ഉന്‍കോ
ഇസ് ലിയെ സുനോ യെ കഹാനി
ജബ് ഘായല്‍ ഹുവാ ഹിമാലയ
ഖത്ത്‌രെ മെ പടി ആസാദി
ജബ് തക് ഥി സാംസ് ലടെ വൊ
ഫിര്‍ അപ്‌നി ലാശ് ബിഛാടി
സംഗീന്‍ പെ ധര്‍കര്‍ മാത
സോ ഗയെ അമര്‍ ബലിദാനി
ജബ് ദേശ് മെ ഥി ദിവാലി
വോ ഖേല്‍ രഹെഥെ ഹോലി
ജബ് ഹം ബൈലെ ഥെ ഘര്‍ മെ
വോ ഝേല്‍ രഹെ ഥെ ഗോലി
ഥെ ധന്യ ജവാന്‍ വോ അപ്‌നെ
ഥി ധന്യ വോ ഉന്‍കി ജവാനി