കേരളം കണ്ട ക്ലാസിക് മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍

ചരിത്രത്തില്‍ ഭാഷയെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളോളം വൈകാരികമായി ഉപയോഗിച്ച മറ്റൊരു സന്ദര്‍ഭമുണ്ടാകില്ല. ലോകത്തെവിടെയായാലും രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വളര്‍ച്ചക്കൊപ്പം കാവ്യാത്മകമായ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും വളര്‍ന്നു വന്നു.

കേരളം മൂന്നു നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായിരുന്ന കാലത്ത് പൊതു ശത്രുവായ ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ക്കെതിരേയും, കമ്മ്യൂണിസം വളര്‍ന്ന കാലത്ത് ഭൂപ്രഭുക്കള്‍ക്കെതിരേയും, അന്നും ഇന്നുമെല്ലാം ഇടതനും വലതനും പരസ്പരം മുദ്രാവാക്യ ശരങ്ങളെയ്തു. അതില്‍ ക്ലാസിക്കുകളായവ ഇന്നും ഓര്‍മ്മയിലുണ്ടാകും.

പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങള്‍ പുതിയവ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മലയാള നാട് ഒന്നു ചേര്‍ന്ന് കേരളമായിട്ട് ആറുപതിറ്റാണ്ട് തികയുമ്പോള്‍ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങളിലൂടെ ഒരു തിരിച്ചു നടത്തം.

slide8.jpg
കേരളം കണ്ട ക്ലാസിക് മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍
13.jpg
കേരളം കണ്ട ക്ലാസിക് മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍
slide9.jpg
കേരളം കണ്ട ക്ലാസിക് മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍
14.jpg
കേരളം കണ്ട ക്ലാസിക് മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍
slide10.jpg
കേരളം കണ്ട ക്ലാസിക് മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍
15.jpg
കേരളം കണ്ട ക്ലാസിക് മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍
slide4.jpg
കേരളം കണ്ട ക്ലാസിക് മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍
16.jpg
കേരളം കണ്ട ക്ലാസിക് മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍
slide7.jpg
കേരളം കണ്ട ക്ലാസിക് മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍
17.jpg
കേരളം കണ്ട ക്ലാസിക് മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍
18.jpg
കേരളം കണ്ട ക്ലാസിക് മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍
19.jpg
കേരളം കണ്ട ക്ലാസിക് മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍
20.jpg
കേരളം കണ്ട ക്ലാസിക് മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍
slide5.jpg
കേരളം കണ്ട ക്ലാസിക് മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍
21.jpg
കേരളം കണ്ട ക്ലാസിക് മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍
22.jpg
കേരളം കണ്ട ക്ലാസിക് മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍
slide11.jpg
കേരളം കണ്ട ക്ലാസിക് മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍
23.jpg
കേരളം കണ്ട ക്ലാസിക് മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍
slide9newww.jpg
കേരളം കണ്ട ക്ലാസിക് മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍
24.jpg
കേരളം കണ്ട ക്ലാസിക് മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍
slide12.jpg
കേരളം കണ്ട ക്ലാസിക് മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍
25.jpg
കേരളം കണ്ട ക്ലാസിക് മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍
slide2.jpg
കേരളം കണ്ട ക്ലാസിക് മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍
slide1.jpg
കേരളം കണ്ട ക്ലാസിക് മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍
slide3.jpg
കേരളം കണ്ട ക്ലാസിക് മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍
slide6.jpg
കേരളം കണ്ട ക്ലാസിക് മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍
27.jpg
കേരളം കണ്ട ക്ലാസിക് മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍
28.jpg
കേരളം കണ്ട ക്ലാസിക് മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍
29.jpg
കേരളം കണ്ട ക്ലാസിക് മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍
More from this section