കേരളം കണ്ട ക്ലാസിക് മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍

ചരിത്രത്തില്‍ ഭാഷയെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളോളം വൈകാരികമായി ഉപയോഗിച്ച മറ്റൊരു സന്ദര്‍ഭമുണ്ടാകില്ല. ലോകത്തെവിടെയായാലും രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വളര്‍ച്ചക്കൊപ്പം കാവ്യാത്മകമായ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും വളര്‍ന്നു വന്നു.

കേരളം മൂന്നു നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായിരുന്ന കാലത്ത് പൊതു ശത്രുവായ ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ക്കെതിരേയും, കമ്മ്യൂണിസം വളര്‍ന്ന കാലത്ത് ഭൂപ്രഭുക്കള്‍ക്കെതിരേയും, അന്നും ഇന്നുമെല്ലാം ഇടതനും വലതനും പരസ്പരം മുദ്രാവാക്യ ശരങ്ങളെയ്തു. അതില്‍ ക്ലാസിക്കുകളായവ ഇന്നും ഓര്‍മ്മയിലുണ്ടാകും.

പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങള്‍ പുതിയവ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മലയാള നാട് ഒന്നു ചേര്‍ന്ന് കേരളമായിട്ട് ആറുപതിറ്റാണ്ട് തികയുമ്പോള്‍ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങളിലൂടെ ഒരു തിരിച്ചു നടത്തം.

slide8.jpg
13.jpg
slide9.jpg
14.jpg
slide10.jpg
15.jpg
slide4.jpg
16.jpg
slide7.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
slide5.jpg
21.jpg
22.jpg
slide11.jpg
23.jpg
slide9newww.jpg
24.jpg
slide12.jpg
25.jpg
slide2.jpg
slide1.jpg
slide3.jpg
slide6.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg