ബാക്കി വല്ലതുമുണ്ടോ?
പൂവു പോയ്, പൂക്കാലം പോയ് പക്കി പോയ്, പറവ പോയ് ബാക്കി വല്ലതുമുണ്ടോ..?
- എന്‍.വി. കൃഷ്ണവാര്യര്‍
More from this section