ദാഹം തീര്‍ക്കാന്‍....

കനിവാണ് കൈനിറയെ  കടലോളം സ്സേഹം കൊണ്ടു നടക്കുന്ന അമ്മക്കൈകള്‍ തളര്‍ച്ചയില്ലാതെ കുടുംബത്തിനായി കുടിവെള്ളം ശേഖരിക്കുകയാണ്. ഒരു കുടം വെള്ളം കിട്ടിയതിന്റെ സന്തോഷം കണ്ണുകളില്‍ നിറയുന്നുണ്ട്. അമ്മയെ പോലെ കുടിവെള്ളവും കാത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ട നാളുകളാണ് ഇനിയുള്ളത്. കുടിവെള്ള ക്ഷാമം നേരിടുന്ന പട്ടാമ്പി കീഴായൂര്‍ കോളോര്‍ക്കുന്ന് ഭാഗത്ത് ലോറിയില്‍ കൊണ്ടുവരുന്ന കുടുവെള്ളം ശേഖരിക്കാന്‍ പാത്രങ്ങളുമായി കാത്തിരിക്കുന്നവര്‍.....വറ്റി വരണ്ട് കീറിയ ഭാരതപ്പുഴയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിന്ന് പി.പി.രതീഷ് പകര്‍ത്തിയ ചിത്രങ്ങള്‍

 

PALAKKAD-MENON-PARAKKU-SAMEEPATHU-NINNULLA-KAZHCHA.jpg
ദാഹം തീര്‍ക്കാന്‍....
15ppr4a.jpg
ദാഹം തീര്‍ക്കാന്‍....
15ppr4.jpg
ദാഹം തീര്‍ക്കാന്‍....
palakkad-chulliyar-dam.jpg
ദാഹം തീര്‍ക്കാന്‍....
15ppr1.jpg
ദാഹം തീര്‍ക്കാന്‍....
chulliyar-damil-ninnulla-kazhcha.jpg
ദാഹം തീര്‍ക്കാന്‍....
chulliyar-damil-ninnulla-kazhcha1.jpg
ദാഹം തീര്‍ക്കാന്‍....
15ppr3.jpg
ദാഹം തീര്‍ക്കാന്‍....
14ppr7a.jpg
ദാഹം തീര്‍ക്കാന്‍....
14ppr6.jpg
ദാഹം തീര്‍ക്കാന്‍....
14ppr3.jpg
ദാഹം തീര്‍ക്കാന്‍....
14ppr2.jpg
ദാഹം തീര്‍ക്കാന്‍....
bharathapuzha1.jpg
ദാഹം തീര്‍ക്കാന്‍....
14ppr8.jpg
ദാഹം തീര്‍ക്കാന്‍....
bhrathapuzha.jpg
ദാഹം തീര്‍ക്കാന്‍....
bharathapuzha2.jpg
ദാഹം തീര്‍ക്കാന്‍....
MENON-PARAYIL-NIINNULLA-DRISYAM.jpg
ദാഹം തീര്‍ക്കാന്‍....
13ppr11.jpg
ദാഹം തീര്‍ക്കാന്‍....
MENONPARAKKU-SAMEEPATHUNINNULLA-KAZHCHA.jpg
ദാഹം തീര്‍ക്കാന്‍....
13ppr4a.jpg
ദാഹം തീര്‍ക്കാന്‍....
13ppr5.jpg
ദാഹം തീര്‍ക്കാന്‍....
PALAKKAD-MATTUMANTHAYIL-NINNULLA-KAZHCHA.jpg
ദാഹം തീര്‍ക്കാന്‍....
More from this section