1)ഇലച്ചീര
2) മുള്ളങ്കി
 3)തക്കാളി
4)വെള്ളം 
5) വെള്ളരിക്ക 
6)  കാപ്‌സികം
7) കോളിഫ്‌ളവര്‍
 8)തണ്ണിമത്തന്‍
 9)ചീര
 10)ഇരുമ്പന്‍ പുളി
11) സ്‌ട്രോബറി
12)ബ്രോക്കോളി
 13)തയ്‌കേകുമ്പളം