ഒറോത, ഉഷ്ണമേഖല, ആള്‍വാര്‍ തിരുനഗറിലെ പന്നികള്‍, ഏഴാംമുദ്ര, വസൂരി, സാക്ഷി, പറങ്കിമല, ചുമര്‍ചിത്രങ്ങള്‍, പ്രളയത്തിനുശേഷം, ഈ നായ്ക്കളുടെ ലോകം, അജ്ഞതയുടെ താഴ്‌വര, മഴനിഴല്‍ പ്രദേശം, കുടജാദ്രിയുടെ സംഗീതം, ജാപ്പാണം പുകയില, രണ്ടാം പിറവി
ഇടവപ്പാതി, കമ്പോളം