എഴുപതാം ജന്മദിനത്തിന്റെ ആരവങ്ങളില്‍ നിന്നും പുരുഷാരങ്ങളില്‍ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറി മമ്മൂട്ടി മൂന്നാറിലാണ്, സതീര്‍ത്ഥ്യനും പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനുമായ അപ്പൂപ്പിക്കൊപ്പം..അപ്പൂപ്പി പറയുന്നു പ്രിയ മമ്മൂട്ടിയെക്കുറിച്ച് | തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിച്ചത്; സി.ജി ശങ്കര്‍