ഗാന്ധി- ചിത്രകാരന്‍ ഷെരീഫിന്റെ ഭാവനയില്‍

മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പില്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ കെ ഷെരീഫിന്റെ ഗാന്ധിജി ചിത്രങ്ങള്‍

gandhi-shereef_(1).jpg
ഗാന്ധി- ചിത്രകാരന്‍ ഷെരീഫിന്റെ ഭാവനയില്‍
gandhi-shereef_(2).jpg
ഗാന്ധി- ചിത്രകാരന്‍ ഷെരീഫിന്റെ ഭാവനയില്‍
gandhi-shereef_(3).jpg
ഗാന്ധി- ചിത്രകാരന്‍ ഷെരീഫിന്റെ ഭാവനയില്‍
gandhi-shereef_(4).jpg
ഗാന്ധി- ചിത്രകാരന്‍ ഷെരീഫിന്റെ ഭാവനയില്‍
gandhi-shereef_(5).jpg
ഗാന്ധി- ചിത്രകാരന്‍ ഷെരീഫിന്റെ ഭാവനയില്‍
gandhi-shereef_(6).jpg
ഗാന്ധി- ചിത്രകാരന്‍ ഷെരീഫിന്റെ ഭാവനയില്‍
image.jpg
ഗാന്ധി- ചിത്രകാരന്‍ ഷെരീഫിന്റെ ഭാവനയില്‍
anga25.jpg
ഗാന്ധി- ചിത്രകാരന്‍ ഷെരീഫിന്റെ ഭാവനയില്‍
anga-44.jpg
ഗാന്ധി- ചിത്രകാരന്‍ ഷെരീഫിന്റെ ഭാവനയില്‍
More from this section