എല്ലാം ശരിയാക്കാമെന്ന വാഗ്ദാനവുമായി അധികാരത്തിലേറിയ ഇടതുപക്ഷ സര്‍ക്കാര്‍ ഒരു വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നു. ഒരുവര്‍ഷം കൊണ്ട് എല്ലാം ശരിയായോ? അതോ തൊട്ടതെല്ലാം പാളിയോ?. നിങ്ങള്‍ക്കും അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താം.