മികച്ച സീഡ് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ പുരസ്‌കാരം

 

8

മീനു.എം (ജി.വി.എച്ച്.എസ്‌.എസ്‌, ചെറിയഴീക്കൽ, കൊല്ലം)

 


1

ആർ.ലക്ഷ്മി (നേതാജി എച്ച്.എസ്‌.എസ്‌,പ്രമാടം, പത്തനംതിട്ട)  

 


4

ജോമിയ  തോമസ് (ഫാത്തിമ.എച്ച്.എസ്‌, മ്ലാമല, ഇടുക്കി)

 


5

എ.പ്രിയ (ജി.എച്ച്.എസ്‌,ഉടുമ്പൻചോല,ഇടുക്കി)

 


3

എ.ലക്ഷ്മി (നളന്ദ  പബ്ലിക്  സ്കൂൾ  തമ്മനം, എറണാകുളം)  

 


6

സി.എസ്‌.ആരോമൽ (ജി.എച്ച്.എസ്‌, കുപ്പപ്പുറം, ആലപ്പുഴ) 

 

 
7

കെ.ആർ.അനുപ്രിയ (എസ്‌.എസ്‌.ജി.എച്ച്.എസ്‌.എസ്‌, പുറനാട്ടുകര, തൃശൂർ)

 


2 

നിവ്യ  സൂസൻ (സെന്റ്‌ പാട്രിക്‌സ് സ്കൂൾ,  മാനന്തവാടി, വയനാട്)