സംസ്ഥാനതല സമ്മാനം

ഒന്നാം സമ്മാനം-  ജി.വി.എച്ച്.എസ്‌.എസ്‌, വലപ്പാട്, തൃശൂർ  
രണ്ടാം സമ്മാനം-  മങ്കര  വെസ്റ്റ്  ബേസിക്  ആൻഡ്  യു.പി സ്കൂൾ, പാലക്കാട്  
മൂന്നാം സമ്മാനം- ജി.യു.പി  സ്കൂൾ,  വെള്ളാട്,കണ്ണൂർ

ജില്ലാതല സമ്മാനം  

 1. ജി.എച്ച്.എസ്‌.എസ്‌,തോന്നയ്ക്കൽ,തിരുവനന്തപുരം
 2. ജി.എസ്‌.എൻ.ഡി.പി.യു.പി.എസ്‌,പട്ടത്താനം, കൊല്ലം
 3. ജി.യു.പി.എസ്‌, പൂഴിക്കാട്, പത്തനംതിട്ട  
 4. എച്ച്.ക്യു. യു.പി.എസ്‌ , രാജകുമാരി ഇടുക്കി
 5. സി.എം.എസ്‌.എച്ച്.എസ്‌ കോളേജ്, കോട്ടയം
 6. വി.എച്ച്.എസ്‌.എസ്‌,കണിച്ചുകുളങ്ങര ആലപ്പുഴ
 7. ആലങ്ങാട്  ജമാ അത്ത്  പബ്ലിക്  സ്കൂൾ , കരുമാല്ലൂർ എറണാകുളം
 8. ബ്ളൂമിംഗ്  ബഡ്‌സ്  ബെത്താനിയ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ , വെള്ളിത്തിരുത്തി തൃശൂർ
 9. എസ്.വി.എ.യു.പി. എസ്,കുലുക്കിളിയാട്, പാലക്കാട്
 10. എ.യു.പി.എസ്‌ ചിറമംഗലം, മലപ്പുറം
 11. ബ്ലോസംസ്സ്‌ എൽ.പി. ഇംഗ്ലീഷ്  സ്കൂൾ, കൈനാട്ടി, കോഴിക്കോട്
 12. ജി.എൽ.പി.എസ്, അണ്ടൂർ, വയനാട്
 13. ജി.ജി.എച്ച്.എസ്‌.എസ്‌,അടക്കി, കണ്ണൂർ
 14. ജി.എച്ച്.എസ്‌,കൂലിയാട്, കാസർകോട്