കൊല്ലം വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല

 1. വിവേകാനന്ദ വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ചങ്ങന്‍കുളങ്ങര 
 2. വിമല സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കാരംകോട് 
 3. ഐശ്വര്യ പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍, കലക്കോട് 
 4. എന്‍എസ്എസ്എച്ച്എസ്എസ്, ചാത്തന്നൂര്‍ 
 5. കെപിഎം മോഡല്‍ സ്‌കൂള്‍, മയ്യനാട് 
 6. എവിജിഎച്ച്എസ്, തഴവ
 7. ഗവണ്‍മെന്റ് വിഎച്ച്എസ്, ചെറിയഴീക്കല്‍

കൊട്ടാരക്കര വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല

 1. സിഎസ്‌ഐവിഎച്ച്എസ്എസ് ആന്‍ഡ് എച്ച്എസ്എസ് ഫോര്‍ ഡെഫ്,  വാളകം 
 2. ഡിവിവിഎച്ച്എസ്എസ്, തലവൂര്‍ 
 3. കെപിഎംഎച്ച്എസ്എസ്, ചെറിയവെളിനലൂര്‍
 4. ശാന്തിനികേതം സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, പതാരം

പുനലൂര്‍ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല

 1. ഗവണ്‍മെന്റ് യുപിഎസ്, മണിയാറട്ട്
 2. വിവിഎച്ച്എസ്എസ്, പോരേടം
 3. ഗവണ്‍മെന്റ് എച്ച്എസ്എസ് ആന്‍ഡ് വിഎച്ച്എസ്എസ് കടക്കല്‍
 4. കോട്ടുക്കല്‍ യുപിഎസ് അഞ്ചല്‍
 5. എംഎസ്‌യുപിഎസ്, മഞ്ഞപ്പാറ
 6. എന്‍വിയുപിഎസ്, വയല