കാഞ്ഞങ്ങാട് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല

1 . ജി.യു.പി സ്‌കൂള്‍, കൂട്ടക്കനി
2 . കെ.എം.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്, കൊടക്കാട്  
3 . ജി.എച്ച്.എസ്,  കൂളിയാട്  
4 . സെന്റ് മേരീസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്‌കൂള്‍, പെരിയാട്ടടുക്കം
5 . ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്, കക്കാട്ട്
6 . സെന്റ് മേരീസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്‌കൂള്‍, പള്ളിക്കര

കാസര്‍കോട് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല

1 . ജി.യു.പി. സ്‌കൂള്‍ മൊഗ്രാല്‍, പുത്തൂര്‍
2 . ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്, ബങ്കരമഞ്ചേശ്വര്‍
3 . മുഹിമ്മാത്ത് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുത്തിഗെ
4 . ജി.യു.പി  സ്‌കൂള്‍, കാസര്‍കോട്
5 . കെ.എസ്.അബ്ദുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്‌കൂള്‍, ചെട്ടുംകുഴി
6 . എച്ച്.എച്ച്.എസ്.ഐ.ബി. സ്വാമിജീസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, എടനീര്‍