പാലക്കാട് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല

1.ഗാന്ധി സ്മാരക യു.പി സ്‌കൂള്‍, മംഗലം
2.എ.യു.പി സ്‌കൂള്‍, കേരളശ്ശേരി
3.ജി.എച്ച്.എസ്, ബമ്മണ്ണൂര്‍
4.മദര്‍ തെരേസ യു.പി സ്‌കൂള്‍, വടക്കഞ്ചേരി
5. ജി.യു.പി സ്‌കൂള്‍, കോങ്ങാട്
6.ഓലശ്ശേരി സീനിയര്‍ ബേസിക് സ്‌കൂള്‍, കൊടുമ്പ്

മണ്ണാര്‍ക്കാട് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല

1.എ.യു.പി സ്‌കൂള്‍,അടക്കാപുത്തൂര്‍
2.ശ്രീകൃഷ്ണപുരം സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍
3.എസ്.വി.എ.യു.പി സ്‌കൂള്‍, കുലുക്കിലിയാട്
4.എ.യു.പി സ്‌കൂള്‍, ശ്രീകൃഷ്ണപുരം
5.ഡി.ബി.എച്ച്.സ്‌കൂള്‍, തച്ചമ്പാറ
6.ടി.എ.എം.യു.പി സ്‌കൂള്‍ ,എടത്തനാട്ടുകര

ഒറ്റപ്പാലം വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല

1.എ.യു.പി സ്‌കൂള്‍, ആരിയഞ്ചിറ
2.എല്‍.എസ്.എന്‍.ജി.എച്ച്.സ്‌കൂള്‍, ഒറ്റപ്പാലം
3.കെ.വി, ഒറ്റപ്പാലം
4.എ.യു.പി സ്‌കൂള്‍, ഞാങ്ങട്ടൂര്‍
5.എ.എം.യു.പി സ്‌കൂള്‍, മുണ്ടക്കോട്ടുകുറുശ്ശി
6.എ.യു.പി.സ്‌കൂള്‍, ഷൊര്‍ണ്ണൂര്‍