പത്തനംതിട്ട വിദ്യാഭ്യാസജില്ല

  1. അമൃത  വിദ്യാലയം, പത്തനംതിട്ട 
  2. സെന്റ് മേരീസ് എം എം ജി എച്ച് എസ്, അടൂര്‍ 
  3. ഗവ.യു പി സ്‌കൂള്‍ , കോന്നിതാഴം 
  4. മാര്‍ത്തോമാ  ഹൈസ്‌കൂള്‍, മേക്കൊഴൂര്‍ 

തിരുവല്ല വിദ്യാഭ്യാസജില്ല

  1. എസ് വി  ഹൈ  സ്‌കൂള്‍, പുല്ലാട് 
  2. തിരുമൂലവിലാസം യു പി സ്‌കൂള്‍ 
  3. പി എം വി എഛ് എസ്, പെരിങ്ങര 
  4. സെന്റ് ബെഹനാന്‍സ് എച്ച് എസ് എസ് ,വെണ്ണിക്കുളം 
  5. എം ജി എം എച്ച് എസ് എസ്, തിരുവല്ല 
  6. ബാലികാമഠം എച്ച് എസ് എസ്, തിരുവല്ല