2 ദേവനന്ദ ​എ.വി. (ഗവ. യു.പി.എസ്‌. മണിയാട്ട്‌)

 

1 അഭിഷേക് നായർ  (വി. എസ്‌. വി. എച്ച്‌. എസ്‌.എസ്‌. ഏഴുകോൺ)

 

3 ഇർഷാന എസ്  (ഗവ എസ് എൻ ഡി പി യു പി സ്കൂൾ, പട്ടത്താനം)