1 ഐശ്വര്യ സി.പി. (ഇ.കെ.എം. യു.പി.എസ് വാണിയംപാറ) 


2 ഡിനറ്റ് ഷൈജു കെ (തൃത്തല്ലൂര്‍ യു.പി സ്‌കൂള്‍)

 

3 സന എം.ഷാജി (ആര്‍.എം.എച്ച്.എസ്. എസ്. ആളൂര്‍)