2 ആകാശ് ബൈജു (ഭവന്‍സ് വിദ്യാമന്ദിര്‍  എളമക്കര)

 

1 അസില്‍ സമീര്‍ (നവ നിര്‍മ്മാണ്‍ പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍, വാഴക്കാല)

 

3 അലീന എല്‍ദോ  (എം.കെ.എച്ച്‌. എസ്.എസ്.വേങ്ങൂര്‍)