4 സനുഷ എസ് (ജി യു പി എസ് കിളിറൂര്‍)


3 ഫ്രേയ  ജോഷി (സെന്റ് തോമസ് എച്ച്  എസ്, മരങ്കട്ടുപില്ലി)


2 അപര്‍ണ (സെന്റ് മേരീസ് ജി എച്ച്  എസ്, കാഞ്ചിരപ്പള്ളി)


1 അക്ഷയ് റജി  (ഹോളി ഗോസ്റ്റ് ബി എച്ച് എസ്, മുട്ടുചിറ)