3 ആര്‍ച്ച എ ജെ (മുക്കോലയ്ക്കല്‍ സെന്റ് തോമസ് എച്ച്‌ എസ് എസ്)

3 ജെസ്‌ന ജെ (സെന്റ് ഹെലെന്‍സ  എച്ച്‌ എസ് ലൂര്‍ദുപുരം)

1 അഭിരാം  ബി .എ (ഗവണ്മെന്റ് യു പി സ്‌കൂള്‍ മഞ്ഞപ്പാറ)