സംസ്ഥാനതല സമ്മാനം

ഒന്നാം സമ്മാനം- തൃത്തല്ലൂർ  യു പി  സ്കൂൾ , തൃത്തല്ലൂർ, തൃശൂർ
രണ്ടാം സമ്മാനം- സി.ബി.എം.എ.എച്ച്.എസ്‌, നൂറനാട്, ആലപ്പുഴ
മൂന്നാം സമ്മാനം- ജി.എച്ച്.എസ്‌.എസ്‌, വെസ്റ്റ്  കല്ലട, കൊല്ലം

ജില്ലാതല സമ്മാനം  

 1. എം സി  എച്ച്.എസ്‌.എസ്‌ കോട്ടുക്കൽകോണം, തിരുവനന്തപുരം
 2. ജി.വി.എച്ച്.എസ്‌.എസ്‌, ചെറിയഴീക്കൽ, കൊല്ലം
 3. എം.ടി.എസ്.എസ്.യു.പി. സ്കൂൾ , മഞ്ചാടി, പത്തനംതിട്ട  
 4. എ.ബി.വി.എച്ച്.എസ്‌.എസ്‌,, മുഹമ്മ, ആലപ്പുഴ
 5. എം.ഇ.എസ്.എച്ച്.എസ്‌.എസ്‌ വണ്ടൻമേട്, ഇടുക്കി
 6. നിർമല  എൽ.പി.എസ്,  ചേന്നാട്, കോട്ടയം
 7. ജി.എച്ച്.എസ്‌.എസ്‌, പെഴക്കാപ്പിള്ളി, എറണാകുളം
 8. ജി.വി.എച്ച്.എസ്‌.എസ്‌ വലപ്പാട്, തൃശൂർ
 9. ജി.എച്ച്.എസ്‌. ബമ്മണ്ണൂർ, പാലക്കാട്  
 10. എം.എം.ഇ.ടി.എച്ച്.എസ്‌.എസ്‌ ,മലപ്പുറം, മലപ്പുറം
 11. ജി.യു.പി.എസ്, തൃക്കുറ്റിശ്ശേരി, കോഴിക്കോട്
 12. ജി.എൽ.പി.എസ്, അമ്പലവയൽ, വയനാട്
 13. കുത്തുപറമ്പ  എച്ച്.എസ്‌.എസ്‌, കണ്ണൂർ
 14. മുഹിമ്മാത്  എച്ച്.എസ്‌.എസ്‌, പുത്തിഗെ, കാസർകോട്