3 മീര ആർ. നായർ (എ.പി.പി.എം. വി.എച്ച്‌.എസ്‌.എസ്‌. ആവണീശ്വരം)

 

2 ഡോ. ജയശ്രീ എസ്‌. (ഗവ. എച്ച്‌.എസ്‌.എസ്‌. വെസ്റ്റ്‌ കല്ലട)

 

1 ഇന്ദുമോഹൻ എസ്‌. (എൻ എസ് എസ് എച്ച്‌ എസ് എസ് ചാത്തന്നൂർ)