1 ഷീജ പി രാഘവന്‍  (സി. എം. എസ്. എല്‍. പി. സ്‌കൂള്‍, ഊരകം)

 

2 സിജി ജോണ്‍ എന്‍ (ജി. യു. പി. എസ് നന്ദിപുലം)

 

3 എ. പി. വിന്‍സി (എച്ച്. സി. സി. ജി. യു. പി. എസ്  ചിറളയം)