2 രേഖ പദ്മഗോപാല്‍ (ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് തോയ്ക്കല്‍)

 

1 പ്രിയങ്ക പി. യു (ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് വീരണകാവ്)

 

3 സവിത യു എസ് (കൈരളി വിദ്യാഭവന്‍, നെടുമങ്ങാട്)