1 പ്രിയ  പി  നായര്‍ (ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍  നാരങ്ങാനം)


 

2 രേണുക  ജി (എസ് വി   ഹൈസ്‌കൂള്‍, പുല്ലാട്)