2 ഷൈമോന്‍ കെ.എന്‍ (ജി എച്ച്  എസ് എസ് കരാപ്പുഴ)


4 വിനയചന്ദ്രന്‍ എന്‍ (ആര്‍ വി എം യു പി എസ് രാമപുരം)


3 സുജാ എം ജി (സി കെ എം എച്ച് എസ്, കൊരുതോടു )


1 ഷെമിയാമോള്‍ എസ് (ജി. യു. പി. എസ്, അക്കരപടം)