1 എം.ദിനേശന്‍ (കൂളിയാട് ഗവ: ഹൈ സ്‌കൂള്‍)


2 പി.അഹമ്മദ് സാദിഖ് (മുഹിമ്മാത്ത് ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂള്‍ പുത്തിഗെ)