1 ജയന്തി വി  (എസ് ടി വി ഗേള്‍സ് എച്ച്  എസ്  എസ്, ആലപ്പുഴ)


3 പൊന്നമ്മ എ (ബി ബി എം എച്ച് എസ്, വൈശ്യംഭാഗം)


4 ആര്‍ സിനി  (സി ബി എം എച്ച് എസ്, നൂറനാട്)


2 ലിസി കെ ടി  (എം എ എം എല്‍ പി എസ്, പാണാവള്ളി)