സിജി തോമസ് സിജി തോമസ് (അമൽജ്യോതി സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ പൈനാവ്)

വി. സുധീഷ്  വി. സുധീഷ് (ജി ടി എൽ പി എസ് ഇടമലക്കുടി)